Algemene voorwaarden

1. Bepalingen

1.1 Tot Bouwman ICT-Web behoren tevens omputerreparatiedoetinchem.nl, tweedehandse.nl, websitesmaken.nl, websitesbouwen.nl, webshopmaken.nl, affiliatewebshop.nl, affiliatewebsite.nl en I-Net Entertainment. Deze algemene voorwaarden zijn derhalve ook van toepassing indien onder één van deze namen wordt gehandeld.

1.2 Onder ‘Klant’ wordt verstaan: de rechtspersoon of natuurlijke persoon waarmee Bouwman ICT-Web een overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.

1.3 Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4 Onder ‘Intellectuele eigendomsrechten’ wordt verstaan: rechten op resultaten van menselijk vernuft waaronder begrepen: octrooirechten, modelrechten, auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, kwekersrechten, topografie- of chipsrechten.

1.5 Onder ‘Diensten’ wordt verstaan: Het registreren van een domeinnaam bij een hiertoe bevoegde instantie en het hosten van een website.

1.6 Onder ‘Overeenkomst’ wordt verstaan: elke contractuele band tussen Bouwman ICT-Web en Klant die gericht is op het op verschaffen van diensten door Bouwman ICT-Web aan Klant.

1.7 Onder ‘Servers’ wordt verstaan: De software en hardware die door Bouwman ICT-Web aan Klant ter beschikking wordt gesteld in verband met het leveren van de afgenomen diensten.

2 Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, daaronder begrepen onderhandelingen, offertes en overeenkomsten tussen Bouwman ICT-Web en Klant. De toepasselijkheid van enige vorm van Algemene Voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen op de algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien partijen deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 In geval van strijdigheid tussen de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden gelden de bepalingen uit de overeenkomst.

2.3 Bouwman ICT-Web behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden elektronisch (per e-mail) bekend gemaakt aan Klant en treden 1 maand na de bekendmaking in werking, tenzij anders vermeld. Indien Klant niet akkoord gaat met de wijzigingen, behoudt Bouwman ICT-Web zich het recht voor de diensten per ingang van de nieuwe algemene Voorwaarden te beëindigen, zonder enige teruggaaf van abonnementsgelden.

3 Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand wanneer de toekomstige Klant een bestelling plaatst bij Bouwman ICT-Web en akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden. Indien de toekomstige Klant niet akkoord gaat met de algemene Voorwaarden kan de bestelling niet worden behandeld.

3.2 Door Bouwman ICT-Web verstrekte leveringstermijnen worden enkel als inlichting verstrekt en zijn daardoor niet bindend. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding.

4 Duur van de overeenkomst

4.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, met een minimum van twaalf (12) maanden.

4.2 Klant kan een Overeenkomst niet tussentijds beëindigen.

4.3 De duur van een Overeenkomst voor een domeinnaamregistratie is afhankelijk van de aangevraagde extensie.

4.4 Een Overeenkomst wordt na afloop van de in de Overeenkomst overeengekomen periode, steeds stilzwijgend verlengd voor een periode van één (1) jaar, tenzij één van beide partijen de overeenkomst tenminste drie maanden voor het verstrijken van de overeengekomen periode per brief opzegt. Opzegging per e-mail is ook toegestaan, hierbij dient de Klant de betreffende inloggegevens en persoonlijke informatie te verzenden naar info@bouwmanictweb.nl. Zijn deze niet voorhanden omdat Bouwman ICT-Web ook het webdesign en dus het beheer doet dan is een e-mail met het domein voldoende. De klant zal over zijn of haar opzegging een reply ontvangen ter bevestiging.

5 Vergoedingen

5.1 De door Klant te betalen vergoeding is gebaseerd op het tarief als vermeld in de Overeenkomst. Alle tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd, mits anders aangegeven.

5.2 Bouwman ICT-Web behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen en zal de Klant hiervan dertig (30) dagen van tevoren op de hoogte stellen. Indien de Klant een tariefswijziging niet wenst te accepteren, heeft hij het recht om binnen zeven dagen na de in dit artikel genoemde kennisgeving de overeenkomst waarop de tariefswijziging betrekking heeft schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Bouwman ICT-Web genoemde datum waarop de tariefswijziging in werking zou treden. De opzegging dient per aangetekende brief te geschieden.

6 Betaling

6.1 Alle facturen zullen door Klant worden betaald in overeenstemming met de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal de Klant binnen een termijn van 14 dagen na de factuurdatum betalen.

6.2 Wanneer de Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de Klant, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, in verzuim zijn en over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd zijn. Alle eventuele voortvloeiende kosten hieruit zijn voor rekening van Klant.

6.3 Indien de Klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. Klant is in dat geval aansprakelijk voor alle voortvloeiende kosten aan de uit handen gegeven vordering.

7 Opschorting

7.1 Bij het achterwege blijven van betalingen is Bouwman ICT-Web gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te verbreken. Bouwman ICT-Web kan hierdoor niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gemiste inkomsten van de Klant. Indien het hosting betreft is Bouwman ICT-Web gerechtigd de website per direct te verwijderen. In dat geval kan Bouwman ICT-Web niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van enige data en/of email.

7.2 Indien de Klant niet binnen de bepaalde periode de volledige betaling voldaan heeft, is Bouwman ICT-Web gerechtigd de overeenkomst per direct te beëindigen; hierbij gelden de regels zoals genoemd in artikel 7.1.

7.3 Indien het account van de Klant is gedeactiveerd door gebrekkig betalen, kan deze, nadat alle openstaande facturen zijn voldaan, worden geactiveerd. De kosten die hieraan zijn verbonden bedragen eenmalig € 30,00.

8. Voorbehoud en eigendom van (intellectuele) rechten

8.1 Alle aan de Klant geleverde materialen, zowel digitaal als natuurlijk, blijven eigendom van Bouwman ICT-Web totdat alle verschuldigde bedragen aan Bouwman ICT-Web zijn voldaan; hiermee worden ook de kosten uit artikel 6.2 en 6.3 bedoeld.

8.2 Rechten worden aan de Klant steeds verleend onder de voorwaarde dat de Klant de daarvoor bepaalde vergoedingen tijdig en volledig betaalt; hieronder vallen ook de kosten van artikel 6.2 en 6.3.

8.3 De eigendom van en alle rechten van industriële en intellectuele eigendom met betrekking tot ontwerpen, tekeningen of schetsen, beschrijvingen, modellen, (bijbehorende) handboeken en/of documentatie, alsmede alle overige werken, blijven te allen tijde bij Bouwman ICT-Web.

8.4. Het is de klant verboden om de door Bouwman ICT-Web geleverde materialen, zowel digitaal als natuurlijk te reproduceren, verkopen dan wel anderszins in gebruik aan een ander af te staan. Alle door Bouwman ICTWeb te maken kosten wegens inbreuk op aan Bouwman ICT-Web toekomende industriële en intellectuele eigendomsrechten komen voor rekening van de Klant.

9. Beschikbaarheid en beheer van de diensten

9.1 Bouwman ICT-Web zal zich jegens de Klant inspannen om de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de dienst zo groot mogelijk te laten zijn. Bouwman ICT-Web zal eventuele storingen zo snel mogelijk (laten) verhelpen.

9.2 Bouwman ICT-Web kan niet garanderen dat alle geleverde diensten ten alle tijden beschikbaar zijn voor klant en/of derden.

9.3 Bouwman ICT-Web is in het geheel niet aansprakelijk voor vermissing, verwisseling, of beschadiging van gegevens door het gebruik van de dienst; daaronder vallen via de servers van Bouwman ICT-Web verzonden (email) berichten.

9.4 De Klant zal geen gebruik kunnen maken van de geleverde diensten waarop Bouwman ICT-Web onderhoudt pleegt aan het benodigde materiaal. Klant zal tijdig worden ingelicht over het onderhoud. Bouwman ICT-Web zal trachten dit onderhoud plaats te laten vinden op tijden dat de Klant er de minste hinder van ondervindt, maar dit kan niet gegarandeerd worden. Bouwman ICT-Web kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gemiste inkomsten van de Klant op tijden van onderhoud.

9.5 Bouwman ICT-Web is met het oog gericht op behoud en/of verbeteringen van kwaliteit en/of de veiligheid van de dienst gerechtigd haar materiaal en haar dienstverlening aan te passen. Hieronder vallen openingstijden en de software samenstelling van de servers van Bouwman ICT-Web.

10 Verplichtingen van de Klant

10.1 De Klant is verplicht gebruik te maken van de afgenomen dienst conform de wet en eventuele regelgeving van toepassing op de afgenomen dienst.

10.2 De Klant zal de afgenomen dienst alleen gebruiken in overeenstemming met de door Bouwman ICT-Web opgelegde regels, instructies en beperkingen. De Klant zal nooit en te nimmer de privacy van derden schenden, zich discriminerend uitlaten over derden en het schaden van de openbare orde. In het bijzonder zal de Klant:

• geen Intellectuele eigendomsrechten van derden schenden (zie artikel 1.4);

• geen onrechtmatige en/of strafbare gegevens verspreiden, waaronder racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer en beledigende uitingen;

• zich geen toegang proberen te verschaffen tot computersystemen waarvoor hij niet gerechtigd is; hieronder vallen ook de servers van Bouwman ICT-Web;

• zich onthouden van het zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet (hacken), waarbij de Klant enige beveiliging doorbreekt of zich toegang verschaft door middel van gebruik van een valse sleutel en/of beveiligingsgaten. Hieronder vallen ook de servers van Bouwman ICT-Web;

• zich onthouden van spamming; het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mails met dezelfde inhoud.

10.3 De Klant is verplicht op de geleverde dienst op een dusdanige manier te gebruiken welke de werking van de servers van Bouwman ICT-Web en de levering van de dienst aan andere Klanten niet belemmert.

10.4 De Klant is verplicht om door Bouwman ICT-Web verstrekte aanmeldingsformulieren volledig en correct in te vullen. Onjuiste en onvolledige aanmeldingsformulieren worden niet in behandeling genomen.

10.5 Indien Bouwman ICT-Web op de gehuurde ruimte van de Klant data aantreft welke in strijd is met de algemene Voorwaarden behoudt Bouwman ICT-Web zich het recht voor deze zonder enig overleg te verwijderen en hier eventuele overheidsinstanties hierover in te lichten.

10.6 Bouwman ICT-Web behoudt zich het recht voor om aan Klant de toegang tot de dienst te ontzeggen indien klant in strijd handelt met de voorgaande artikelen en de nog te volgen artikelen van deze Algemene Voorwaarden.

10.7 Bouwman ICT-Web zal wegens weigering van de toegang tot de dienst op grond van dit artikel 10 nimmer tot enige schadevergoeding verplicht zijn. Klant vrijwaart Bouwman ICT-Web voor alle aanspraken van derden met het oog op dit artikel.

11 Aanvraag domeinnamen

11.1 Bouwman ICT-Web bemiddelt alleen bij het registreren van een domeinnaam voor de Klant en zal de aanvraag voor het betreffende domein deponeren bij de verantwoordelijke instantie. Indien de verantwoordelijke instantie de aanvraag niet honoreert, kan Bouwman ICT-Web hiervoor nimmer aansprakelijk worden gesteld.

11.2 Indien een aangevraagd domeinnaam door Klant niet meer beschikbaar is op het moment dat Bouwman ICT-Web de aanvraag indient bij de desbetreffende instantie en deze wel beschikbaar was op het moment dat de klant de aanvraag indiende bij Bouwman ICT-Web, kan Bouwman ICT-Web op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het niet kunnen registeren van een domeinnaam.

11.3 Registratie van de domeinnaam vindt plaats op naam van Bouwman ICT-Web, tenzij Bouwman ICT-Web hierover registratieformulieren ontvangt. De Klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam en vrijwaart Bouwman ICT-Web tegen iedere aanspraak van derden in verband met de registratie en het gebruik van de domeinnaam.

12 Aansprakelijkheid Bouwman ICT-Web

12.1 Bouwman ICT-Web kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en of beschadiging van enige data van de Klant welke bij onderhoud en/of een storing zijn ontstaan. Evenzeer kan Bouwman ICT-Web aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: storingen in het datacenter van Bouwman ICT-Web, kabelbreuken in de verbindingen daarnaar toe of daarbinnen, brand, waterschade, aardbevingen, diefstal, telefonische storingen en storingen aan de apparatuur van Bouwman ICT-Web.

12.2 Bouwman ICT-Web kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gemiste inkomsten door enige downtime van de servers en of onderhoud hieraan.

13 Geheimhouding en gegevensverwerking

13.1 Zowel Klant als Bouwman ICT-Web zullen alle vertrouwelijke informatie welke zij uitwisselen strikt geheim houden en deze niet verstrekken aan derden.

13.2 De Klant geeft Bouwman ICT-Web hierbij uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van en op te nemen in een databestand die Bouwman ICT-Web aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen opgeslagen en beheerd.

13.3 De Klant stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen, worden verwerkt voor marktonderzoek en direct marketing ten behoeve van diensten van Bouwman ICT-Web. Indien Klant bezwaar heeft tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens of een eerder verleende instemming wil intrekken, kan hij dat te allen tijde schriftelijk aan Bouwman ICT-Web kenbaar maken.

13.4 De Klant kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van Bouwman ICT-Web zijn opgeslagen.

13.5 Bouwman ICT-Web spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen voorzien in, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.

14 Diversen

14.1 De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de websites van Bouwman ICT-Web, omputerreparatiedoetinchem.nl, tweedehandse.nl, websitesmaken.nl, websitesbouwen.nl, webshopmaken.nl, affiliatewebshop.nl, affiliatewebsite.nl en I-Net Entertainment.